Personvernerklæring for Norske Billedkunstneres søkeportal

Som søker i portalen får vi informasjon om deg, og eventuelle gruppemedlemmer du inkluderer i søknader. Denne personvernerklæringen forteller hvordan Norske Billedkunstnere samler inn og bruker personopplysninger for å behandle søknader.

Formål

Formålet med å samle inn personopplysninger er å muliggjøre søknadsbehandlingen for Prosjektstøtte og Stipend tildelt fra Norske Billedkunstnere.

Hva menes med personoplysninger

Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til en person, for eksempel navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse og fødselsnummer. Norske Billedkunstnere behandler personopplysninger i henhold til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder i samsvar med personopplysningsloven og personopplysningsforskriften.

Hvilke personopplysninger vi samler

Vi samler personopplysninger søkerne fyller inn når de registrerer og oppdaterer bruker. I tillegg samler vi personopplysningene søkerne fyller inn i søknadene. Disse opplysningene blir samlet inn for å muliggjøre følgende oppgaver i behandlingen:

  • Behandling av søknader
  • Føring av statistikk
  • Arkivering av søknader
  • Utbetaling av tildelt prosjektstøtte og stipend

Behandling av personopplysninger

Det er kun de nødvendige rollene i portalen som har rettigheter til å få innsyn i dine personopplysninger. Opplysninger som fødselsnummer, kontonummer og skattekommune er kun tilgjengelig for de som skal utføre utbetalinger på tildelt søknadssum eller stipend. Ditt passord i portalen er ikke tilgjengelig for andre enn deg som søker.

Lagring av opplysninger

Lagring av personopplysninger er delt i to: (1) Opplysninger vi lagrer når du registrerer og oppdaterer din bruker. (2) Opplysninger vi lagrer når du sender inn en søknad.

(1) Opplysninger vi får når du registrerer og oppdaterer bruker blir lagret så lenge som det er nødvendig for å tilby tjenestene i søkeportalen, eller oppfylle lovpålagte plikter.

(2) Norske Billedkunstnere har plikt til lagring av søknader på inntil fem år. Grunnlaget er at vi må føre statistikk på søknadene som er sendt inn. I tillegg tildeler vi stipend som utbetales over flere år, og vi må sammenligne rapportene for prosjektstøtte mot søknadene.

Innsyn i personopplysninger

Du kan ta kontakt med oss og be om å få vite hvilke opplysninger Norske Billedkunstnere har om deg, hva opplysningene brukes til og hvor de er hentet fra.

Retting og sletting av personopplysninger

Dersom du mener personopplysningene vi har samlet om deg er feil, kan du kreve å få opplysningene rettet, supplert eller slettet. Enkelte opplysninger kan du selv korrigere under Min profil.

Vi vil av eget tiltak rette mangelfulle eller feilaktige opplysninger. Samtidig er det ikke alltid lett for den som behandler store mengder opplysninger å bli klar over at noe mangler eller er feil. Vi anbefaler derfor at søkerne bruker innsynsretten, dersom de mistenker at personopplysninger er feilaktige.

Sikkerhet

Nettstedet blir overført med HTTPS. SSL-sertifikat (Secured Sockets Layer) som sikrer trygg kommunikasjon. Krypteringen sørger for konfidensialitet ved innsendelse av søknadsskjema og brukerregistrering.